پروژه آشنایی با اینورتر-تبدیل acبه dc

امروزه
کنترل موتورهای القایی به دلیل مزایای زیاد این موتورها نسبت به موتورهای جریان
مستقیم روز به روز از اهمیت بیشتری برخوردار می گردد.

در این
پایان نامه روشهای مختلف کنترل دور و گشتاور موتورهای القایی و کاربردهای آن مورد
بررسی قرار گرفته است.

در فصل اول
مدارهای موردنیاز برای کنترل موتورهای القایی شامل مدارهای فرکانس متغیر که خود
شامل اینورتورهای منبع ولتاژ، اینورتورهای منبع جریان می باشند معرفی و بررسی شده
اند.

در فصل دوم
روش های مختلف کنترل موتورهای القایی مورد بحث قرار گرفته است. در ابتدا اصول کنترل
دور و سپس روشهای مختلف کنترل v/f ثابت کنترل لغزش و کنترلهای برداری مورد بحث قرار گرفته است.

در فصل سوم
به روشهای مکانیکی و الکتریکی کنترل دبی در پمپها پرداخته ایم و با مقایسه هر دو
روش الکتریکی و مکانیکی به این نتیجه می رسیم که استفاده از روش الکتریکی مناسبتر
است.

در فصل
چهارم به کاربردهای AC درایوها در پمپ های آبیاری و آبرسانی . انواع روشهای مختلف
بکارگیری کنترل دور برای پمپ مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل پنجم
صرفه جویی انرژی در موتورهای القایی از طریق استفاده از کنترل دور و انواع روشهای
افزایشی راندمان، گشتاور و ضریب قدرت مورد بررسی قرار گرفته است.

مرور

هنوز مروری وجود ندارد