افزایش کارایی نیروگاه گازی توسط خنک سازی ورودی (fogging)

انواع نیروگاهها:

نیروگاههایی که به منظور تولید انرژی الکتریکی به کار برده می‌شوند را می‌توان به انواع زیر طبقه‌بندی کرد:

۱-۱- نیروگاه آبی

۲-۱- نیروگاه بخاری

۳-۱- نیروگاه هسته ای

۴-۱- نیروگاه  اضطراری

۵-۱- نیروگاه گازی

مرور

هنوز مروری وجود ندارد