ارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

چکیده: ۱

مقدمه: ۳

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه ۵

۲-۱ تاریخچه مطالعاتی. ۷

۳-۱ بیان مسئله ۹

۴-۱٫ چهار چوب نظری تحقیق. ۱۱

۵-۱٫ فرضیه های تحقیق. ۱۲

۶-۱٫ اهمیت و ضرورت تحقیق. ۱۲

۷-۱٫ اهداف تحقیق. ۱۳

۸-۱٫ حدود  مطالعاتی. ۱۴

۱-۸-۱ قلمرو مکانی. ۱۴

۲-۸-۱ قلمرو زمانی. ۱۴

۳-۸-۱ قلمرو موضوعی. ۱۴

۹-۱٫ تعریف مفاهیم و واژه های کلیدی. ۱۴

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

۱-۲ بخش اول : مبانی نظری. ۱۷

۱-۱-۲  مقدمه ۱۷

۲-۱-۲٫ تعریف محافظه کاری. ۱۷

۳-۱-۲ . احتیاط. ۲۰

۴-۱-۲٫ معیارهای ارزیابی محافظه کاری. ۲۰

۱-۴-۱-۲٫ معیارهای خالص دارایی ها ۲۱

۲-۴-۱- ۲٫  معیارهای سود و اقلام تعهدی. ۲۱

۳-۱-۴-۲٫  معیارهای رابطه سود و بازده سهام ۲۲

۵-۱-۲٫ تقسیم انواع محافظه کاری. ۲۲

۱-۵-۱-۲٫ محافظه کاری مشروط: (محافظه کاری سود و زیانی- محافظه کاری از پیش تعیین شده) ۲۳

۲-۵-۱-۲٫ محافظه کاری نامشروط (محافظه کاری ترازنامه ای- محافظه کاری آینده نگر) ۲۳

۶-۱-۲ روش های اندازه گیری محافظه کاری: ۲۴

۱-۶-۱-۲ روش ها اندازه گیری محافظه کاری مشروط. ۲۴

۲-۶-۱-۲٫ روش های اندازه گیری محافظه کاری نامشروط. ۲۶

۷-۱-۲٫ تعریف ورشکستگی. ۲۸

۸-۱-۲ بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها ۲۹

۹-۱-۲ بررسی قانون ورشکستگی ایران. ۳۰

۱۰-۱-۲  دلایل ورشکستگی. ۳۱

۱-۱۰-۱-۲ دلایل درون سازمانی. ۳۱

۱۱-۱-۲  مراحل ورشکستگی : ۳۳

۱-۱۱-۱-۲ دوره نهفتگی. ۳۳

۲-۱۱-۱-۲ دوره کسری وجوه نقد ۳۴

۳-۱۱-۱-۲  دوره نبود توان پرداخت دیون کامل : ۳۴

۱۲-۱-۲  ورشکستگی از نظر حقوقی: ۳۵

۱۳-۱-۲ بررسی استانداردهای موضوعه توسط مراجع حرفه‌ای مختلف در مورد تداوم فعالیت: ۳۵

۱۴-۱-۲ شیوه‌های ارزیابی تداوم فعالیت.. ۳۶

۱-۱۴-۱-۲ ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده از مقررات قانون تجارت: ۳۶

۲-۱۴-۱-۲ ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده از گزارش حسابرسان: ۳۷

۱۵-۱-۲  استانداردهای حسابرسی مربوط به تداوم فعالیت.. ۳۸

۱۶-۱-۲ پیش بینی ورشکستگی شرکت‌های کوچک و کاربرد شاخص‌های غیرمالی. ۴۰

۱-۱۶-۱-۲ پیش‌بینی. ۴۲

۱۷-۱-۲ کاربرد نسبت‌های مالی. ۴۳

۱۸-۱-۲ انواع مدل‌های توانمندی مالی. ۴۴

۲-۱۸-۲ روش تجزیه و تحلیل نسبتها: ۴۵

۱۹-۱-۲ مدل‌های چند متغیره برای پیش‌بینی ورشکستگی. ۴۶

۲۰-۱-۲ اشکالات مدل ممیزی ـ تجزیه و تحلیل متمایز کننده ۴۶

۲۱-۱-۲مدل‌های احتمال شرطی. ۴۷

۲۲-۱-۲ مشکلات مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی: ۴۸

۲۳-۱-۲ توسعه مدل‌های پیشین پیش‌بینی توانمندی مالی. ۴۹

۲۴-۱-۲ مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی. ۵۱

۱-۲۴-۱-۲ مدل ویلیام بیور (۱۹۶۶) ۵۲

۲-۲۴-۱-۲ مدل آلتمن (۱۹۶۸) ۵۳

۳-۲۴-۱-۲ مدل اسپرین گیت (۱۹۷۸) ۵۶

۴-۲۴-۱-۲ مدل اوهلسون  (۱۹۸۰) ـ مدل احتمال شرطی. ۵۷

۵-۲۴-۱-۲ مدل زمیجوسکی  (۱۹۸۴) ۵۸

۶-۲۴-۱-۲  مدل فالمر (۱۹۸۴) ۵۸

۷-۲۴-۱-۲ مدل سی اسکوار  (۱۹۸۷) ۵۹

۸-۲۴-۱-۲ مدل گرایس (۱۹۹۸) ۶۰

۹-۲۴-۱-۲ ارزیابی مدل زاوگین برای رتبه‌بندی مالی شرکت‌ها ۶۲

۲-۲ بخش دوم :پیشینه تحقیق. ۶۸

۱-۲-۲ پیشینه تحقیقات انجام شده خارج ازکشور. ۶۹

۲-۲-۲ پیشینه تحقیقات انجام شده در ایران. ۷۷

۳-۲-۲ پژوهش های انجام شده در زمینه ورشکستگی در ایران. ۷۸

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

۱-۳ مقدمه ۸۱

۲-۳ روش تحقیق. ۸۱

۳-۳ جامعه  ونمونه آماری. ۸۲

۵-۳ روش های جمع آوری اطلاعات.. ۸۳

۶-۳ روش تحقیق. ۸۳

۷-۳ مدل های مورد استفاده برای آزمون فرضیه های تحقیق. ۸۴

۸-۳ متغیر های تحقیق. ۸۴

۱-۸-۳ متغیر مستقل. ۸۴

۲-۸-۳ متغیر وابسته ۸۵

۹-۳ روش تجزیه و تحلیل  اطلاعات.. ۸۶

۱-۹-۳ تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی. ۸۷

۱۰-۳ اعتبار درونی و برونی پژوهش.. ۹۳

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۱-۴ مقدمه‏ ۹۵

۲-۴٫  شاخص های توصیفی متغیرها ۹۵

۳-۴٫ روش آزمون فرضیه ها ی تحقیق. ۹۷

۴-۴٫  تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. ۹۸

۱-۴-۴٫ بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: ۹۹

۲-۴- ۴٫ خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود ۱۰۰

۱-۲-۴-۴٫ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول: ۱۰۰

۱-۱-۲-۴-۴٫ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی الف: ۱۰۰

۲-۱-۲-۴-۴٫ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی ب: ۱۰۴

۲-۲-۴-۴٫ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم : ۱۰۸

۱-۲-۲-۴-۴٫ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی الف: ۱۰۹

۲-۲-۲-۴-۴٫تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی ب: ۱۱۲

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۱-۵ مقدمه ۱۱۹

۲-۵٫ نتایج فرضیه اصلی اول. ۱۱۹

۱-۲-۵٫ نتایج فرضیه فرعی الف.. ۱۱۹

۲-۲-۵- نتایج فرضیه فرعی ب.. ۱۲۰

۳-۵٫ نتایج فرضیه اصلی دوم ۱۲۰

۱-۳-۵٫ نتایج فرضیه فرعی الف.. ۱۲۰

۲-۳-۵٫ نتایج فرضیه فرعی ب.. ۱۲۱

۴-۵٫  نتیجه گیری کلی تحقیق. ۱۲۲

۵-۵٫  پیشنهادات.. ۱۲۲

۱-۵-۵٫  پیشنهاد بر مبنای فرضیه های پژوهش.. ۱۲۲

۲-۵-۵٫  پیشنهاد برای پژوهش های آتی: ۱۲۳

۶-۵ محدودیت های تحقیق. ۱۲۳

پیوست ها

فهرست شرکت ها ۱۲۶

منابع و ماخذ

منابع فارسی: ۱۲۸

منابع لاتین: ۱۳۰

چکیده لاتین. ۱۳۲

نگاره (۱-۲): دلایل ورشکستگی. ۳۳

نگاره (۲-۲): مراحل ورشکستگی. ۳۴

نگاره (۳-۲): نتایج حاصل از مدل‌های تجربی پیش‌بینی. ۴۹

نگاره (۴-۲): نتایج حاصل از آزمون در جدول ذیل قرار دارد: ۵۴

نگاره (۵-۲): نتایج آزمون مدل آلتمن ۱۹۸۲٫ ۵۵

نگاره (۶-۲) : خلاصه تحقیقات خارجی مرتبط با محافظه کاری و ورشکتگی. ۷۵

نگاره (۱-۳): مشخصات روش پیرسون. ۸۹

نگاره (۱-۴): شاخص های توصیف کننده متغیرها تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع ۹۶

نگاره (۲-۴) : آزمون کالموگراف – اسمیرنوف  K-S)) 99

نگاره (۳-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر محافظه کاری مشروط و ریسک ورشکستگی. ۱۰۰

نگاره (۴-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون. ۱۰۱

نگاره (۵-۴) : ضرایب معادله رگرسیون. ۱۰۲

نگاره (۵-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر محافظه کاری نامشروط و ریسک ورشکستگی. ۱۰۴

نگاره (۶-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون. ۱۰۵

نگاره (۷-۴) : ضرایب معادله رگرسیون. ۱۰۶

نگاره (۸-۴). خلاصه یافته های حاصل از بررسی دو  فرضیه فرعی الف و ب.. ۱۰۸

نگاره (۹-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر محافظه کاری مشروط و ریسک ورشکستگی. ۱۰۹

نگاره (۱۰-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون. ۱۱۰

نگاره (۱۱-۴) : ضرایب معادله رگرسیون. ۱۱۰

نگاره (۱۲-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر محافظه کاری نامشروط و ریسک ورشکستگی. ۱۱۳

نگاره (۱۳-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون. ۱۱۴

نگاره (۱۴-۴) : ضرایب معادله رگرسیون. ۱۱۴

نگاره (۱۵-۴). خلاصه یافته های حاصل از بررسی دو  فرضیه فرعی الف و ب.. ۱۱۷

نمودار (۱-۳)  مدل تحقیق. ۸۴

نمودار (۱-۴) : ناحیه رد و قبول فرض صفر در سطح اطمینان ۹۵%.. ۹۸

نمودار (۲-۴) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. ۱۰۳

نمودار (۳-۴) : خط و معادله رگرسیون. ۱۰۳

نمودار (۴-۴) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. ۱۰۷

نمودار (۵-۴) : خط و معادله رگرسیون. ۱۰۷

نمودار (۶-۴) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. ۱۱۱

نمودار (۷-۴) : خط و معادله رگرسیون. ۱۱۲

نمودار (۸-۴) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. ۱۱۵

نمودار (۹-۴) : خط و معادله رگرسیون. ۱۱۶

مرور

هنوز مروری وجود ندارد