ارتباط بین منبع کنترل (درونی – بیرونی) سندرم

در این تحقیق علاوه بر شناسایی تأثیر منبع کنترل بر فرسودگی شغلی به سایر عوامل از قبیل جنس، سن، تأهل، سابقه کار، تحصیلات، در میزان فرسودگی شغلی تأکید گردید.

بدین ترتیب که پس از انتخاب ۱۰۰ نفر به عنوان نمونه تحقیق از طریق مدل آماری رگرسیون چند متغیری و پس از محاسبات آماری مشخص گردید که براساس «T» محاسبه شده (۴۰۵۱/۰) که از «T» مبین جدول در سطح آلفای ۰۰۱/۰ بزرگتر می باشد. می توان نتیجه گرفت که بین فرسودگی شغلی و منبع کنترل ارتباط معنی داری وجود دارد. به علاوه در مقایسه بین گروههای زنان و مردان و نیز افراد متأهل و مجرد گروهها تفاوت معنی داری نشان نمی دهد. از طرفی بین سابقه شغلی، درآمد، تحصیلات، سن، و فرسودگی شغلی ارتباط معنی داری به دست نیامد. از این رو چنین نتیجه گیری می کنیم که این عوامل را نمی توان به عنوان متغیرهای پیش بینی کننده و فرسودگی شغلی درنظر گرفت.

مرور

هنوز مروری وجود ندارد