آلودگی هوا

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱

ترکیبات جو…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

ارتفاع و ساختار جو………………………………………………………………………………………………………………………… ۲

تاثیر فعالیت های انسان بر وضعیت جو………………………………………………………………………………………… ۵

آلاینده های گازی شکل…………………………………………………………………………………………………………………. ۵

آئروسلها…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸

آیا هوا با کمبود اکسیژن مواجه خواهد شد؟………………………………………………………………………………… ۹

آیا دمای کره زمین افزایش خواهد یافت………………………………………………………………………………………. ۹

آلودگی هوا………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱

هوای غیر آلوده……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

منشاء و ماهیت آلاینده های هوا……………………………………………………………………………………………………. ۱۴

هوای آلوده………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴

آلودگی هوا………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵

کربن منوکسید……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶

اهمیت co ناشی از فعالیت های انسان………………………………………………………………………………………… ۱۸

شیمی تشکیل co………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

غلظت و توزیع co………………………………………………………………………………………………………………………….. 21

اثرات co روی انسان……………………………………………………………………………………………………………………… ۲۲

اکسید های نیتروژن……………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

منابع اکسید های نیتروژن……………………………………………………………………………………………………………… ۲۴

اکسید های نیتروژن به عنوان آلوده کننده ها……………………………………………………………………………… ۲۶

شیمی تشکیل NOX…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26

چرخه نوری NO2…………………………………………………………………………………………………………………………. 29

اثرات NOX……………………………………………………………………………………………………………………………………. 30

کنترل آلودگی NOX……………………………………………………………………………………………………………………. 31

اندازه گیری NOX………………………………………………………………………………………………………………………… 34

هیدروکربن ها و اکسیدان های فتو شیمیایی………………………………………………………………………………. ۳۴

هیدروکربن ها…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۵

منابع هیدروکربن ها……………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۸

تشکیل اکسیدانهای فتوشیمیایی…………………………………………………………………………………………………… ۴۰

غلظت هیدروکربن ها و اکسیدان ها فتوشیمیایی………………………………………………………………………… ۴۲

اکسیدهای سولفور………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۶

منابع سولفور اکسیدها……………………………………………………………………………………………………………………. ۴۶

شیمی تشکیل soX……………………………………………………………………………………………………………………….. 49

ذرات معلق………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۱

ترکیب شیمیایی ذرات معلق…………………………………………………………………………………………………………. ۵۴

اثرات ذرات معلق بر روی مقدار کل اشعه خورشیدی………………………………………………………………… ۵۸

کنترل انتشار ذرات معلق………………………………………………………………………………………………………………. ۵۹

ذرات معلق آلی………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۲

آلاینده های معدنی مختلف…………………………………………………………………………………………………………… ۶۳

بوها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۶

تاثیر روی انسانها…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۷

تاثیر روی حیوانات………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۲

ثمر بخشی درختان در تقلیل میزان سرب……………………………………………………………………………………. ۷۷

اثر درختان روی سایر عوامل آلاینده…………………………………………………………………………………………….. ۷۸

آلودگی هوا بوسیله ایروسل ها……………………………………………………………………………………………………….. ۷۹

استفاده از گیاهان به عنوان بیواندیکاتور……………………………………………………………………………………….. ۸۳

اثر آلاینده های شیمیایی هوا روی گیاه……………………………………………………………………………………….. ۸۹

آلاینده های هوا………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۱

علائم قابل رویت…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۵

تیپ های کلی صدمات…………………………………………………………………………………………………………………… ۹۹

مرگ سلول ها  و نکروتیک شدن برگها………………………………………………………………………………………… ۱۰۰

کلروز و سایر تغییر رنگها۱۰۰

رشد غیرطبیعی گیاهان۱۰۲

شناخت اثرات مواد آلاینده۱۰۳

اثرات غیر قابل رویت۱۰۵

۱-رشد محصول۱۰۵

۲- اثرات الاینده ها بر روی پروسه های بیوشیمیائی و فیزیولوژیکی۱۰۷

بازدهی محصول۱۱۱

اثرات آلاینده های هوا روی جمعیت های گیاهی وجوامع۱۱۲

 

بخش ترجمه۱۱۴

مرور

هنوز مروری وجود ندارد