پروژه کارآفرینی تولید فیبر نوری

طرح حاضر مطالع امکان سنجی مقدماتی برای احداث کارخانه تولید کابل های فیبر نوری است.

خدمات مخابراتی از اجزا عمده اقتصاد ملی و جهانی بشمار می روند زیرا علاوه بر سودآوری هنگفت نقش اساسی و محوری در ارتقا سطح اقتصادی اتماعی و فرهنگی ایفا می نمایند.

به همین دلیل شرکتهای بسیاری راغب به سرمایه گذاری در بخش های مختلف شبکه مخابرات گردیده اند.

مرور

هنوز مروری وجود ندارد