پروژه کارآفرینی تولید الکل از خرما

ایران بزرگترین تولیدکنندهء خرما در جهان است . سالانه حدود ۲۱ درصد از خرمای تولیدی به ضایعات تبدیل می‌شود، تبدیل ضایعات خرما به اتانل توسط ساکارومیسس‌سرویزیه به عنوان یک محصول صنعتی جهت مصارف پزشکی، تبدیل به سرکه و مورد بررسی قرار گرفت . پنج عصاره با غلظت‌های ۱۲،۱۴،۱۶،۱۸،۲۰ درصد ماده جامد محلول از ضایعات خرما تهیه شد. با توجه به تجزیه انجام گرفته روی عصاره خرما، بعنوان مکمل این عصاره‌ها از ۰/۱ درصد عصاره مخمر، ۰/۱ درصد (NH4)2SO4، K2HPO4 0/1 درصد و ۰/۰۵ درصد MgSO4 استفاده و PH عصاره به ۴ رسانده شد. از محیط کشت اولیه یعنی عصاره خرما با درجه بریکس ۵ به میزان ۴ درصد به عنوان مایه تلقیح به هر یک از عصاره‌های فوق اضافه شده، عمل تخمیر در ۳۰+-۱ درجه سانتیگراد درون فلاسک‌های آزمایشگاهی در دو تکرار انجام گرفت . میزان تولید الکل، مصرف قند و تغییرات PH کنترل شد و بازده تولید الکل به عنوان محصول، در مورد هر پنج نمونه محاسبه گردید. حداکثر تولید الکل مربوط به ۲۴ ساعت اول است و بازده تولید برای نمونه‌های فوق به ترتیب ۷۶/۲، ۸۰، ۸۲/۱، ۸۷/۵، ۸۶/۵ درصد محاسبه شد. مشخص گردید اولا ضایعات خرما سوبسترای مناسبی برای تولید الکل است و در مورد ضایعاتی که در این پروژه مورد بررسی قرار گرفت بهترین عصاره، دارای ۱۸ درصد ماده جامد محلول است .

مرور

هنوز مروری وجود ندارد