پروژه احداث کارخانه داروسازی

مقدمه

مصرف سرانه دارو، همه ساله رو به افزایش است. این بدان معناست که اگر نتوانیم در داخل کشور داروهای مصرفی خود را تهیه نماییم هر سال در زمینه دارو از سال پیش وابسته تر خواهیم بود. لذا نیاز به تولید داروی مورد نیاز کشور در داخل کشور از امور حیاتی محسوب می گردد.

نگاهی به آمار منتشره در زمینه ارزش افزودن فرآورده های دارویی و بیوتکنولوژی از جمعیت آن را نسبت به صنایع دیگر مشخص می سازد.

مرور

هنوز مروری وجود ندارد