پروزه کارآفرینی تولید میخ و میخ پرچ

مقدمه

ایجاد شناخت دقیق و جامع در حیطه توانایی های فیزیکی و پتانسیل های مادی اعم از مواد اولیه محصولات تولیدی و سنجش قابلیت های مصرفی آنها، موثری برای صنعتگران در برداشتن گامهای اولیه جهت انتخاب فرایند براوردهای فنی اعم از تجهیزات تولیدی عوامل انسانی و ملزومات عمرانی و ترسیم روند مناسب تولید می باشد.

مرور

هنوز مروری وجود ندارد