پروزه کارآفرینی تولید مصنوعات جوش پلاستیک

مقدمه

نگاهی به گذشته های بسیار دور نشانگر این واقعیت است که انسان اولیه با استفاده از اصول فیزیکی که امروزه سنگ ریز بنای وشکاری های مدرن را تشکیل می دهند و قطعات فلزات را به یکدیگر متصل نموده است. تجزیه و تحلیل ابزارهای کشف شده از قرون اولیه نشان می دهد که برای اتصال دو قطعه فلز به یکدیگر لبه های سرخ شده این قطعات را روی یکدیگر قرار داده و با ضربات چکش بهم متصل کرده اند.

مرور

هنوز مروری وجود ندارد