پروزه کارآفرینی تولید بتن سبک

کلیات و تعاریف

روش های سبک سازی ساختمان بطور عمده به دو دسته تقسیم می گردند:

سبک کردن ازای باربر ساختمان

سبک کردن سازه ساختمان

مصالح سبک در یک تقسیم بندی کلی به سه دسته تقسیم می شوند:

مصالح سبک غیر سازه ای

مصالح سبک سازه ای

سیستم ها

مرور

هنوز مروری وجود ندارد