پرسشنامۀسنجش میزان نیاز به خودشکوفایی

۵,۰۰۰ تومان ۱,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پرسشنامۀسنجش میزان نیاز به خودشکوفایی

 

هدف : این ابزار میزان نیاز به امنیت، تعلق اجتماعی ، احترام ، استقلال و خود شکوفایی را در فرد مورد ارزیابی قرار می دهد.

Judith R.Gordon ( 1994) , OP.Cit.,P.139.

نحوۀ تکمیل: عباراتی که در ذیل آمده است ، چندین مشخصه یا شرایط مرتبطبا احراز شغل شماست. برای هر یک از مشخصه ها از خود این سئوال را بپرسید که : این ویژگی چقدر برای من اهمیت دارد؟ رتبه بندی ها پنج طیفی است ، درجه ای که ویژگی شما را نشان می دهد با ترسیم دایره مشخص کنید.

۱= اهمیتی ندارد

۲= اهمیت کمی دارد

۳= اهمیت متوسط

۴= اهمیت زیاد

۵= اهمیت خیلی زیاد

 

 

 

عبارات :

طیف :

۱٫

فرد در این شغل احساس خود احترامی کند.

۵

۴

۳

۲

۱

۲٫

فرصت رشد شخصی و بهبود در این شغل وجود داشته باشد.

۵

۴

۳

۲

۱

۳٫

شغل در داخل سازمان دارای جایگاه بالایی باشد و دیگران درسازمان به آن توجه کنند.

۵

۴

۳

۲

۱

مرور

هنوز مروری وجود ندارد