پرسشنامه روابط بین شخصی ۲

۵,۰۰۰ تومان ۱,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پرسشنامه روابط بین شخصی ۲

 

هدف:بررسی میزان تمایل به برقراری روابط بین شخصی.

منبع این پرسشنامه:

Philip H.Siegel, James W.Smith, Joseph B.Mosca, “Mentoring relationships and interpersonal orientation”, Leadership and Organization Development Journal, 22/3, 2001..

نحوه تکمیل: برای هر کدام از موارد زیر، یکی از گزینه های شش گانه را انتخاب کنید.

امتیازدهی و تفسیر نتایج:

امتیاز به دست آمده را با توجه به موارد زیر محاسبه کنید:

معمولاً = ۵ امتیاز      اغلب = ۴ امتیاز       گاهی = ۳ امتیاز

هرچند وقت = ۲ امتیاز  به ندرت = ۱ امتیاز    هرگز= ۰ امتیاز

–      امتیاز بین ۷۰ تا ۱۰۵ نشان دهنده تمایل و توانایی زیاد به برقراری روابط بین شخصی است.

 

–      امتیاز بین ۳۵ تا ۷۰ نشان می دهد که تمایل و توانایی به برقراری روابط بین شخصی تا حدودی بالا است.

مرور

هنوز مروری وجود ندارد