پرسشنامه بررسی سرمایه گذاری های انجام شده بر روی تعاملات ویژه با مشتریان

۳,۵۰۰ تومان ۱,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پرسشنامه:

هدف: بررسی سرمایه گذاری های انجام شده بر روی تعاملات ویژه با مشتریان.

منبع این پرسشنامه:

Charles C.  Nielson,  “An  empirical  examination of switching  cost  investment  in business  to  business marketing relationships”,  Journal  of  business & Industrial   Marketing. Vol. 11, No. 6. 1996, pp. 38- 60.

می باشد.

مرور

هنوز مروری وجود ندارد